Chuyển đổi số

Quyết định kiện toàn BCD chuyển đổi số xã Hoằng Ngọc

Quyết định kiện toàn BCD chuyển đổi số xã Hoằng Ngọc

Kế hoạch phát tiển kinh tế số, xã hội số trên địabàn xã Hoằng Ngọc giai đạn 2022 - 2025

Kế hoạch phát tiển kinh tế số, xã hội số trên địabàn xã Hoằng Ngọc giai đạn 2022 - 2025

Kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn công tác chuyển đổi số

Kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn công tác chuyển đổi số
12