XÂY DỰNG THÔN KIỂU MẪU TRÊN TINH THẦN DÂN BIẾT, DÂN BÀN, DÂN KIỂM TRA GIÁM SÁT, DÂN HƯỞNG THỤ. NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ, CÁN BỘ HƯỚNG DẪN, GIÚP ĐỠ

Đăng lúc: 09:02:15 17/11/2021 (GMT+7)

 

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã thực sự trở thành một phong trào sôi động, được cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân đồng tình, ủng hộ, khơi dậy được tiềm năng, lợi thế của địa phương và phát huy vai trò chủ thể của người dân nông thôn. Chương trình đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực và là một Chương trình MTQG thành công nhất từ trước đến nay.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, xây dựng NTM cũng còn một số hạn chế, tồn tại, đó là: chất lượng tiêu chí chưa cao, kém bền vững; bộ mặt nông thôn chưa thật sự khởi sắc, nhất là cảnh quan, môi trường; nhiều bất cập trong các hộ gia đình, thôn xóm như: vườn hộ phát triển một cách tùy tiện, không có quy hoạch, giá trị kinh tế thấp, thiếu mỹ quan; bố trí nhà vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi bất hợp lý, không đảm bảo vệ sinh (nhà vệ sinh, chuồng trại gần bếp nấu, bể nước); tình trạng bê tông hóa đường làng, ngõ xóm, nền, mặt đường hẹp, thiếu rãnh tiêu thoát nước, điểm tránh xe, hệ thống điện chiếu sáng, cây bóng mát…; các hoạt động văn hóa, thể thao ít được phát huy,... Đặc biệt vai trò chủ thể của người dân chưa được thể hiện rõ, thiếu chủ động, thiếu sự gắn kết trong thôn xóm,... xây dựng NTM chưa trở thành việc làm thường xuyên, gắn với những nhu cầu thiết thực của người dân.

Nhằm khắc phục những tình trạng nêu trên, Căn cứ Quyết định số: 26/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành bộ tiêu chí thôn, bản nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2019 – 2020;

         Thực hiện Kế hoạch số 89/KH - UBND ngày 07/6/2021 của UBND huyện  Hoằng Hóa về việc xây dựng mỗi năm một thôn kiểu mẫu giai đoạn 2021- 2025;

Thực hiện Nghị quyết số 01- NQ/ĐU, ngày 15/4/2021 của BCH Đảng bộ về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng xây dựng thôn đạt danh hiệu kiểu mẫu, giai đoạn 2021, 2025. Đảng ủy – UBND xã đã chọn 2 đơn vị thôn 4 và thôn Đức Tiến xây dựng điểm mô hình thôn nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2021 trên cơ sở các tiêu chí được UBND tỉnh, UBND huyện quy định, làm cơ sở xây dựng các thôn còn lại trên toàn xã trong những năm tiếp theo.

Trên cơ sở Nghị quyết của Đảng bộ, kế hoạch, phương án, các văn bản hướng dẫn của UBND và Ban chỉ đạo xã. Chi bộ 2 thôn đã xây dựng Nghị quyết chuyên đề, lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn để triển khai tổ chức thực hiện trên tinh thần: Xây dựng NTM là quá trình liên tục, lâu dài có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc, quyết tâm nâng cao chất lượng các tiêu chí và hướng tới hoàn thành xây dựng thôn NTM kiểu mẫu.

Cấp ủy, chi bộ, đảng viên và nhân dân 2 thôn được lựa chọn xây dựng điểm luôn xác định, việc xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu sẽ tạo nền tảng quan trọng để hướng tới xây dựng xã NTM kiểu mẫu, trong đó, cốt lõi là xây dựng cơ sở hạ tầng như hệ thống rãnh tiêu thoát nước, nâng cấp các tuyến đường giao thông trong thôn, tu sửa, chỉnh trang, xây dựng nhà văn hóa, khu sinh hoạt cộng đồng, chỉnh trang khuôn viên nhà ở, vườn hộ nhằm mục đích nâng cao vượt bậc đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân dân trong thôn. Trong đó, chú trọng các nội dung liên quan trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của người dân, như: việc làm cho người lao động, nâng cao thu nhập, mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của cộng đồng; công tác bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp; xây dựng mối quan hệ tình làng, nghĩa xóm tốt đẹp; công tác đảm bảo an toàn an ninh trật tự ở khu dân cư nông thôn....

Qua công tác triển khai của 2 đơn vị thôn, hầu hết nhân dân đều đồng tình ủng hộ cao trên tinh thần dân chủ: “ Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra giám sát, dân hưởng thụ. Nhà nước hỗ trợ, cán bộ hướng dẫn, giúp đỡ ”.

Quan điểm này được nêu rất cụ thể trong Nghị quyết số 01-NQ/ĐU đó là:

          - Tiêu chí về giao thông: + Đối với rãnh thoát nước, đường vào nhà văn hóa thôn: Ngân sách chịu trách nhiệm thi công.

                   + Đối với hệ thống rãnh thoát nước, đường giao thông các trục đường chính còn lại trong thôn: Ngân sách hỗ trợ vật liệu, nhân dân hiến đất, hiến công trình và trực tiếp đóng góp ngày công, kinh phí để thi công.

                   + Đối với nhà văn hóa thôn, khu thể thao thôn: Nhân dân huy động xã hội hóa, kêu gọi đóng góp xây dựng.

          - Đối với các tiêu chí khác, cấp ủy 2 chi bộ căn cứ vào Nghị quyết, các văn bản chỉ đạo, bộ tiêu chí xây dựng thôn kiểu mẫu, xây dựng kế hoạch và hướng dẫn cho nhân dân trong thôn bàn bạc, tổ chức thực hiện.

          Để xây dựng thành công 2 đơn vị thôn 4 và thôn Đức Tiến hoàn thành xây dựng thôn kiểu mẫu trong năm 2021, đầu tiên cần phải phát huy vai trò của người đứng đầu chi ủy thôn, các xóm đoàn kết; vai trò chủ thể của người dân, cộng đồng dân cư. Phát huy cao độ tinh thần xã hội hóa, kêu gọi nguồn lực đóng góp về tinh thần, vật chất từ nhân dân trong thôn. Thực hiện từng tiêu chí đi vào chiều sâu, mang tính bền vững. Trong đó đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng NTM, triển khai các chủ trương, chính sách của Trung ương, tỉnh, huyện, xã. Xây dựng NTM phải bắt đầu từ hộ gia đình đến thôn/xóm. Muốn có xã NTM đều phải bắt đầu từ các hộ gia đình, thôn/xóm. Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng chi hội, đoàn thể ở thôn đảm nhận các công trình, phần việc để tổ chức thực hiện.

Tuy vậy, việc xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu ở 2 thôn được chọn làm điểm trong năm 2021 trong thời gian qua vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, đó là: tiến độ triển khai xây dựng thôn NTM kiểu mẫu vẫn còn chậm, còn lúng túng trong lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch. Còn nhận thức trông chờ, ỷ lại, ngại tuyên truyền vận động, huy động nguồn lực từ nhân dân; động lực, tinh thần và phong trào xây dựng thôn NTM kiểu mẫu chưa thực sự lan tỏa.

Muốn xây dựng thành công thôn NTM kiểu mẫu ở 2 thôn xây dựng điểm trong năm 2021, làm tiền đề cho xây dựng các thôn còn lại trong những năm tới, Chi ủy các chi bộ, cán bộ, đảng viên phải là người tiên phong, gương mẫu trong tuyên truyền, vận động, chủ động trong triển khai tổ chức thực hiện. Bởi cốt lõi trong xây dựng thôn NTM kiểu mẫu là lấy vai trò của cộng đồng dân cư là chính, mọi thành viên tự bàn bạc, thống nhất lựa chọn lĩnh vực phù hợp, là điểm mạnh của cộng đồng để phấn đấu triển khai xây dựng trở thành kiểu mẫu. Nhà nước chỉ đóng vai trò định hướng, hỗ trợ nâng cao chất lượng các tiêu chí, đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thật sự về diện mạo nông thôn.

Xây dựng “ thôn NTM kiểu mẫu ” là một chủ trương hợp lòng dân. Đây là mô hình tổng hợp tiêu chí NTM, là hình mẫu trong xây dựng NTM, với sự chỉ đạo quyết liệt, với quyết tâm chính trị cao của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, đặc biệt phát huy tính chủ động, sáng tạo, dân chủ bàn bạc thống nhất của nhân dân, huy động đóng góp của nhân dân trên tinh thần “ Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ, cán bộ hướng dẫn, giúp đỡ ”, công tác xây dựng thôn NTM kiểu mẫu trong toàn xã sẽ thành công, tạo nên cảnh quan môi trường ngày càng tươi đẹp, đưa lại bức tranh kinh tế ấm no, hạnh phúc cho nhân dân để thực sự đưa quê hương Hoằng Ngọc trở thành địa phương " Trù Phú -An lành " -  miền quê “ Đáng sống ”./.

 

                                                                                              Hắc Bá Đồng

                                                                                           ( Bí thư Đoàn xã )