Công khai kết quả giải quyết TTHC

Kết quả giải quyết TTHC tuần 3 tháng 8 (từ ngày 15/8 đến ngày 19/8/2022)

Kết quả giải quyết TTHC tuần 3 tháng 8 (từ ngày 15/8 đến ngày 19/8/2022)

Kết quả giải quyết TTHC tuần 2 tháng 8 (Từ ngày 08/8 đến ngày 12/8/2022)

Kết quả giải quyết TTHC tuần 2 tháng 8 (Từ ngày 08/8 đến ngày 12/8/2022)

Kết quả giải quyết TTHC tuần 1 tháng 8 (Từ ngày 01/8 đến ngày 05/8/2022)

Kết quả giải quyết TTHC tuần 1 tháng 8 (Từ ngày 01/8 đến ngày 05/8/2022)

Kết quả giải quyết TTHC tuần 4 tháng 7 (từ ngày 25/7 đến ngày 29/7)

Kết quả giải quyết TTHC tuần 4 tháng 7 (từ ngày 25/7 đến ngày 29/7)

Kết quả giải quyết TTHC tuấn 3 tháng 7 (Từ ngày 18/7 đến ngày 22/7/2022)

Kết quả giải quyết TTHC tuấn 3 tháng 7 (Từ ngày 18/7 đến ngày 22/7/2022)

Kết quả giải quyết TTHC tuần 2 tháng 7 (Từ ngày 11.7 đến ngày 15.7.2022)

Kết quả giải quyết TTHC tuần 2 tháng 7 (Từ ngày 11.7 đến ngày 15.7.2022)

Kết quả giải quyết TTHC tuần 1 tháng 7 (Từ ngày 04.7 đến ngày 09.7.2022)

Kết quả giải quyết TTHC tuần 1 tháng 7 (Từ ngày 04.7 đến ngày 09.7.2022)

Kết quả giải quyết TTHC tuần 5 tháng 6 (Từ ngày 27/6/2022 đến ngày 01/7/2022)

Kết quả giải quyết TTHC tuần 5 tháng 6 (Từ ngày 27/6/2022 đến ngày 01/7/2022)

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tuần 4 tháng 6 (từ ngày 20.6 đến ngày 25.6.2022)

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tuần 4 tháng 6 (từ ngày 20.6 đến ngày 25.6.2022)

Kết quả giải quyết TTHC tuần 3 tháng 6 (Từ ngày 13.6 đến ngày 18.6.2022)

Kết quả giải quyết TTHC tuần 3 tháng 6 (Từ ngày 13.6 đến ngày 18.6.2022)

Kết quả giải quyết TTHC Tuần 2 tháng 6 (Từ ngày 06.6 đến ngày 11.6.2022)

Kết quả giải quyết TTHC Tuần 2 tháng 6 (Từ ngày 06.6 đến ngày 11.6.2022)

Kết quả giải quyết TTHC tuần 1 tháng 6 (Từ ngày 30.5 đến ngày 03.6.2022)

Kết quả giải quyết TTHC tuần 1 tháng 6 (Từ ngày 30.5 đến ngày 03.6.2022)