Công khai kết quả giải quyết TTHC

Kết quả giải quyết TTHC tuần 4 tháng 7

Kết quả giải quyết TTHC tuần 4 tháng 7

Kết quả giải quyết TTHC tuần 4 tháng 6 (Từ ngày 26/6/2023 - 30/6/2023)

Kết quả giải quyết TTHC tuần 4 tháng 6 (Từ ngày 26/6/2023 - 30/6/2023)

Kết quả giải quyết TTHC tuần 4 tháng 3 (từ ngày 20/3/2022 - 25/3/2022)

Kết quả giải quyết TTHC tuần 4 tháng 3 (từ ngày 20/3/2022 - 25/3/2022)

Kết quả giải quyết TTHC tuần 3 tháng 6 (Từ ngày 19/6/2023 - 24/6/2023)

Kết quả giải quyết TTHC tuần 3 tháng 6 (Từ ngày 19/6/2023 - 24/6/2023)

Kết quả giải quyết TTHC tuần 3 tháng 8

Kết quả giải quyết TTHC tuần 3 tháng 8

Kết quả giải quyết TTHC tuần 3 tháng 3 (từ ngày 13/3/2022 - 18/3/2022)

Kết quả giải quyết TTHC tuần 3 tháng 3 (từ ngày 13/3/2022 - 18/3/2022)

Kết quả giải quyết TTHC tuần 2 tháng 6 (Từ ngày 12/6/2023 - 17/6/2023)

Kết quả giải quyết TTHC tuần 2 tháng 6 (Từ ngày 12/6/2023 - 17/6/2023)

Kết quả giải quyết TTHC tuần 2 tháng 6 (Từ ngày 12/6/2023 - 17/6/2023)

Kết quả giải quyết TTHC tuần 2 tháng 6 (Từ ngày 12/6/2023 - 17/6/2023)

Kết quả giải quyết TTHC tuần 2 tháng 6 (Từ ngày 12/6/2023 - 17/6/2023)

Kết quả giải quyết TTHC tuần 2 tháng 6 (Từ ngày 12/6/2023 - 17/6/2023)

Kết quả giải quyết TTHC tuần 2 tháng 6 (Từ ngày 12/6/2023 - 17/6/2023)

Kết quả giải quyết TTHC tuần 2 tháng 6 (Từ ngày 12/6/2023 - 17/6/2023)

Kết quả giải quyết TTHC tuần 2 tháng 6 (Từ ngày 12/6/2023 - 17/6/2023)

Kết quả giải quyết TTHC tuần 2 tháng 6 (Từ ngày 12/6/2023 - 17/6/2023)

Kết quả giải quyết TTHC tuần 2 tháng 6 (Từ ngày 12/6/2023 - 17/6/2023)

Kết quả giải quyết TTHC tuần 2 tháng 6 (Từ ngày 12/6/2023 - 17/6/2023)