Xây dựng nông thôn mới

Hoằng Hoá – xây dựng 7 tiêu chí đặc trưng trong Bộ tiêu chí thôn, tổ dân phố kiểu mẫu, giai đoạn 2021 – 2025

Để kế hoạch xây dựng thôn, tổ dân phố kiểu mẫu thành công, bên cạnh bộ khung cứng về NTM kiểu mẫu, huyện Hoằng Hoá đã rà soát, đánh giá, dựa trên đặc điểm tình hình cụ thể của địa phương để xây dựng các tiêu chí đặc trưng của huyện. Mục tiêu cuối cùng là đời sống của người dân phải được nâng cao hơn và người dân là người thụ hưởng thành quả xây dựng NTM.