Phổ biến tuyên truyền

Bảng tổng hợp điểm số các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật năm 2022

Bảng tổng hợp điểm số các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật năm 2022

Bảng tổng hợp điểm số các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật năm 2022

Bảng tổng hợp điểm số các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật năm 2022

Một số nội dung trong công tác phòng chống tham nhũng

Một số nội dung trong công tác phòng chống tham nhũng

Luật Khám chữa bệnh năm 2023

Sự cân thiết phải ban hành Luật khám chữa bệnh và các quy định mới về Luật khám chữa bệnh năm 2023

Đảm bảo ATTP tết nguyên đán Quý Mão 2023

Đảm bảo ATTP tết nguyên đán Quý Mão 2023

Thông báo niêm yết công khai báo cáo tiếp cận pháp luật, bảng điểm các chỉ tiêu năm 2022

Thông báo niêm yết công khai báo cáo tiếp cận pháp luật, bảng điểm các chỉ tiêu năm 2022

Báo cáo đánh giá và đề nghị công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Báo cáo đánh giá và đề nghị công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Bảng tổng hợp điểm số các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật năm 2022

Bảng tổng hợp điểm số các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật năm 2022